Slik får du kontroll på håndverkerne dine

Noen ganger er byggeplanene bare FOR store til at du kan gjør det selv. Andre ganger medfører jobben krav om autoriserte håndverkere. I begge tilfeller skal du ha kontroll på avtalene med håndverkerne, slik at du unngår konflikt etterpå.

Hvor stort er byggeprosjektet ditt?

Hvor lite eller hvor mye assistanse du skal ha, avgjøres av størrelsen på byggeprosjektet og kompleksiteten på det. Her deler vi inn prosjektene i tre kategorier, og forteller deg hva vi mener skal til for å komme trygt i mål.

Lite prosjekt

En ny stikkontakt, skifting av et vannrør, to nye vin- duer. Det er mange mindre og relativt enkle oppgaver du kan eller må leie en håndverker til. Til disse bør en enkel avtale, gjerne på e-post, være nok.

Hvis håndverkeren ikke, sammen med det skriftlige tilbudet, skriver de detaljene dere har avtalt i forhold til tid, oppgavens innhold og lignende, så gjør det selv: Skriv et svar, der du takker og skriver hva du mener dere har avtalt. Dermed har du avtalen skriftlig, og håndverkeren må protestere hvis han er uenig.

Middels prosjekt

Et nytt kjøkken, en utestue eller nye vinduer i hele huset. Det er prosjekter i en størrelse og prisklasse hvor det klart kan anbefales å gjøre litt mer ut av avtalen.

Du skal som alltid ha et tilbud, men i tillegg til det bør du ha en skriftlig avtale. Avtalen skal dels beskrive prosjektet litt mer detaljert, og dels skal den presisere hva dere ellers har gjort av avtaler om materialer, tidsplan, ferdigstillelse, og andre ting. Det reduserer risikoen for uenigheter og konflikt i etterkant.

I noen tilfeller kan du også få bruk for en rådgiver. Det kan for eksempel være en ingeniør, som kan regne på hva som kreves for å erstatte en bærende vegg.

Stort prosjekt

Et tilbygg, et større anneks, et nytt tak. Store, komplekse eller dyre prosjekter krever at du både innhenter et detaljert tilbud og at du får kontroll på avtalene skriftlig. Ofte vil du også få bruk for rådgiving, fra for eksem- pel en arkitekt, en energirådgiver eller en ingeniør.

Hvis prosjektet er så komplekst at det krever mange forskjellige håndverkere, kan det også være smart å leie inn en profesjonell prosjektleder til å styre bygge- prosjektet for deg.

En muntlig avtale med en håndverker er i juridisk forstand like bindende som en skriftlig avtale. Problemet med muntlige avtaler er bare at de er vanskelige å bevise hvis noe går galt – i tillegg er det stor risiko for at partene misforstår hverandre.
Det gjelder særlig når den ene parten er profesjonell, og den andre er lekmann. For kanskje oppfattet håndverkeren ønskene dine på én måte, mens du ikke helt forsto de tekniske detaljene håndverkeren foreslo. En slik misforståelse kan fort ende i konflikt.

Handler det bare om å sette opp en ekstra stikkontakt der du peker, går det nok greit. Og blir det litt galt, er ikke skaden så stor. Men jo større prosjekter, desto viktigere blir det å få kontroll på detaljene. Be derfor alltid om å få tilbudet tilsendt, og send eventuelt et svar, der du spør om de detaljene du ikke kan se eller forstå i avtalen. Da fjernes misforståelser, og det er enkelt å bevise hva dere avtalte.

Får du en ordrebekreftelse fra håndverkeren, skal du sjekke at bekreftelsen stemmer overens med tilbudet i alle detaljer. Hvis det ikke er tilfellet, skal du si fra. Ellers er du bundet av ordene i ordrebekreftelsen. Husk å lagre alle e-poster og papirer.

Overslag og tilbud er to forskjellige ting

Pass på ikke å forveksle begrepene overslag og tilbud. Et overslag er håndverkerens kvalifiserte gjetting på hva en oppgave kommer til å koste. Et tilbud er derimot en bindende avtale om hva som til slutt skal stå på regningen.

Særlig når det handler om mindre oppgaver, kan du oppleve at en håndverker gir et løst overslag og deretter foreslår å jobbe “på regning”. Det betyr at håndverkeren utfører jobben til en avtalt timepris, og du betaler for de timene som blir brukt. Argumentet vil ofte være at hvis han gir et tilbud om fast pris, er han nødt til å sikre seg mot eventuelle uforutsette hindringer i forbindelse med arbeidet. Derfor gir han et tilbud som tar høyde for det.

Her handler det om tillit og sunn fornuft: Kjenner du håndverkeren fra før, og stoler du på ham? Kan dere for eksempel avtale at han kontakter deg så snart han oppdager noe som kan forlenge arbeidstiden utover et avtalt antall timer? Da kan du kanskje vurdere å si ja. Er oppgaven bare litt kompleks, og det er sannsynlig at det kan oppstå uforutsette hindringer, bør du be om et tilbud med en fast pris.

Jo større, dyrere og mer kompleks en oppgave blir, desto større behov er det for klare avtaler for å unngå misforståelser. Her er standardavtalen du kan finne på Forbrukerrådets nettsider til god hjelp. Det er en kontrakt, som er utarbeidet i samarbeid mellom Standard Norge, Forbrukerrådet, Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi.

Avtalen finnes i to varianter, der den ene brukes ved jobber med en pris på under cirka 200.000 kroner, mens den andre brukes ved jobber med en pris på over 200.000.

Dog skal ikke kontraktene brukes ved oppføring av ny bolig, eller arbeid som gjøres som en del av dette. Kontraktene gjennom- går i hovedtrekk de forholdene som typisk skal avtales i forbindelse med en jobb, og den ene er mer omfattende i beskrivelsen av oppdraget enn den andre.

Alt sammen bidrar til å unngå mange av de misforståelsene som kan føre til verbale og juridiske slåsskamper mellom byggherren (deg) og entreprenøren eller håndverkeren du bruker til å gjøre en jobb for deg.

De fleste håndverkere er dyktige og kan mye om faget sitt. Men de kan ikke alt, og det er bestemt heller ikke alle håndverkere som er like flinke til å følge med på nye metoder og erfaringer innen deres bransje.
Det finnes for eksempel mye ny forskning og mange nye regler i forhold til bruk av dampsperre. Og byggforskriftene oppdateres jevnlig i forhold til metoder og materialer.

Her kan en rådgiver være til god hjelp. For eksempel kan en rådgivende arkitekt hjelpe deg å anbefale de riktige materialene, velge den beste fremgangsmåten og advare mot typiske fallgruver.

En energirådgiver er et opplagt valg hvis du skal skifte vinduer eller ha huset etterisolert. Skal du endre på konstruksjonen til huset, for eksempel flytte en bærende vegg eller sette inn et takvindu der en taksperre sitter i veien, er det en ingeniør som kan gjøre beregningene for deg.

De gode rådene er selvfølgelig ikke gratis, men de kan spare deg for mye penger i det lange løp.

Skal du ha utført et stort og komplekst prosjekt, for eksempel et tilbygg som involverer mange forskjellige håndverkere, bør du vudere å leie en profesjonell prosjektleder.

Det er en konsulent som har erfaring med å holde kontroll på alle avtaler og koordinere arbeidet mellom håndverkerne. Prosjektlederen kan også sjekke tekniske og juridiske spissfindigheter i tilbud og avtaler.

Du kan oppleve at en murer eller tømrer tilbyr seg å påta seg oppgaven som prosjektleder, for å koordinere alle håndverkerne. Men husk at byggestyring er en stor oppgave, som i tillegg til en bred faglig innsikt også krever erfaring og utdannelse. Du skal også forsikre deg om at håndverkerne ikke er prosjektlederens nærmeste samarbeidspartner og venner.

Dessverre er det mange som innser at de skulle ha leid inn hjelp til prosjektledelsen først når prosjektet er i ferd med å kullseile, fordi de selv har forsøkt å holde styr på tidsplaner som sklir ut og håndverkere som slurver

Hva gjør du hvis byggeprosjektet ikke blir som avtalt? Hvis det er feil og mangler? Eller hvis en håndverker forsvinner uten å gjøre ferdig jobben han har sagt han skal gjøre?

Ofte skyldes en konflikt at avtalene var uklare, men uansett årsak skal du vite hvor du kan klage over manglene.

Gangen i en klagesak er at du først reklamerer skriftlig til håndverkeren. På Forbrukerrådets nettsider finner du et standard klagebrev du kan bruke. Fører ikke reklamasjonen frem, kan du ta saken til mekling hos Håndverkerklagenemnda. Der må du fremsette en klage som beskriver hva klagen gjelder og hva du ønsker at resulatet skal bli. Legg ved all dokumentasjon som har betydning for saken (kontrakt, rapport fra takstmann, brev- og e-postutveksling, bilder og annet).

Når klagen er mottatt, blir den oversendt til bransjeorganisasjonen som er part i saken. Håndverkeren får en frist på seg til å komme med sin versjon, normalt tre uker. Så gis partene anledning til et skriftlig innlegg hver, før saken sendes til Håndverkerklagenemnda for avgjørelse.

    Akkurat nå leser andre ...