Sykkelskur av leveggsmoduler

Tilpass stolper og det øvrige reisverket til ferdigproduserte leveggsmoduler – her av pileflett. Dermed kan du lage et flott og enkelt sykkelskur både raskt og rimelig.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
6.000 kroner

Intro

Sykkelskuret bygges raskt fordi du slipper å bruke mye tid på kledningen. Den består av ferdige leveggsmoduler. I dette tilfellet har vi brukt pileflettede levegger, men du kan bruke det du har tilgang til eller synes blir fint.

Dette takoverbygget er laget i forlengelsen av en carport. Det gir god stabilitet, men du kan også bygge sykkelskuret frittstående. Gjør du det, er det lurt å lage et vindkryss som avstiving i taket.

Modulene bestemmer størrelsen på sykkelskuret

Størrelsen bestemmes av de ferdige leveggsmodulene. Her skal det være én modul bredt og tre moduler langt. På forsiden av skuret unnlates bare modulen i midten for å få en inngang til skuret.

Taket er lagt med ClickLite-plater fra Plastmo. Det er et forholdsvis enkelt tak av plastplater som klikkes sammen. Det er sterkere enn trapesplater og har den fordelen at det ikke dannes kondens på undersiden. Du kan selvfølgelig velge annet tak på skuret ditt, for eksempel stein eller taksteinsplater.

Veiledning

01
Stolpene 5 Trinn

Stolpene til takoverbygget skal plasseres helt nøyaktig. Årsaken er at kledningen består av ferdige, ikke justerbare, moduler som skrus fast mellom stolpene.

Når du skal grave ut til flere stolper som skal stå på linje, er det smart å streke opp stolpeavstanden på en lekt og legge den på bakken. Da ser du hvor du du skal grave. Stolpene graves ned i frostfri dybde. De fremste skal være 25 cm høyere enn de bakerste, slik at det blir helling på taket.

Før du setter i gang med selve byggingen, er det lurt å male treverket. Det er mye enklere å male de enkelte delene, fremfor å male når alt er satt sammen.

1

Grav ut til stolpene. Hullene skal ned til frostfri dybde. Avstanden mellom stolpene skal tilpasses bredden på de ferdige veggmodulene. Hullet skal være så stort at det er minst 5 cm hele veien rundt. Da kommer du til for å stampe.

2

Sett den bakerste stolpen (B) i lodd, og stamp jorden rundt den fast for hver 10 cm du fyller på. Sorter stolpene slik at de i hjørnene er de retteste. TIPS: Du kan fint bruke en lektestump til å stampe sammen jorden med.

Sørg for at stolpene dine står i lodd - i begge retninger.

3

Dra en murersnor mellom de to ytterste stolpene (B). Den bruker du til å rette inn de midterste stolpene etter, slik at de blir stående helt rett. Sett en 3 mm kloss bak snoren, og plasser de øvrige stolpene 3 mm fra snoren.

Sett en kloss bak snoren. Da risikerer du ikke at du dytter til den når du plasserer stolpene.

4

Sørg for at stolpene i gavlen kommer til å stå vinkelrett i forhold til resten. Lag eventuelt en 3-4-5-vinkel av et par bord, og plasser den på den bakerste stolperekken. Det hjelper deg å måle ut helt vinkelrett.

5

De fremste stolpene (A) skal være 25 cm høyere enn de bakerste (B). Da får du tilstrekkelig fall på taket. Viktig! Husk å sjekke at stolpene er i lodd og plassert riktig før du fortsetter.

02
Toppsvillene 5 Trinn

Høyden på den bakerste vannrette toppsvillen blir i dette tilfellet bestemt av taket på carporten som sykkelskuret skal bygges inn mot. Hvis du bygger et frittstående takoverbygg, er det passende med en avstand på to meter til underkanten av toppsvillen. Det gir en god ståhøyde der taket er lavest.

Det skal sages et hakk i hver stolpe, som toppsvillen kan plasseres på. Det gir den sterkeste konstruksjonen.

Det er en god idé å stive av stolpene midlertidig med en lekt før du begynner å sage i dem. Da er du sikker på at stolpene holder seg i riktig posisjon.

1

Mål opp hvor toppsvillen (C) skal plasseres. Sett fast en skrutvinge på endestolpen (B), som toppsvillen kan hvile på når du skal måle opp. Da kan du enkelt justere svillen litt opp og ned ved å vri litt på tvingen. Sjekk at svillen ligger vannrett.

2

Skjær toppen av stolpene (A og B) vinkelrett av, 12, 5 cm fra undersiden av svillen (C). Da vil toppsvillen stikke cirka 2 cm opp over stolpen - det ser pent ut.

3

Sag hakk i stolpene (A og B) til toppsvillen (C). Den skal flukte med den utvendige siden av stolpen. Hakket skal derfor være 4,8 cm, målt fra kanten av stolpen. Det er en fordel å stive av stolpene med en lekt når du skal sage hakkene.

4

Legg toppsvillen (C) på plass, og fest den til stolpene (A og B) med 10 x 120 mm bolter. Forbor med et 10 mm bor. Slå bolten i fra svillsiden, slik at skive og mutter blir sittende innvendig.

5

Når begge svillene (C) er montert, avstives konstruksjonen midlertidig med lekter, på både kortsider og langsider. Toppsvillene skal være parallelle, og stolpene (A og B) skal stå helt i lodd.

03
Sperrene 5 Trinn

1

Legg sperrene (D) på toppsvillen (C), og mål opp hvor de skal ligge. Sperrene skal stikke ut i begge sider, slik at du får ønsket utheng. Når sperrene er riktig plassert, streker du opp til de salingshakkene det skal sages ut til.

2

Sag ut salingshakk i sperrene (D) med en håndsag eller en stikksag. Det er viktig at hakket sages ut i vinkel. Det gjør at sperren ligger mer stabilt, ettersom den blir liggende på hele toppsvillens bredde i stedet for bare på det ene hjørnet.

3

Monter sperrene på svillene. Hver sperre festes med et vinkelbeslag til begge toppsvillene. Vinklene festes med 4 x 40 mm beslagskruer til både svill og sperre. Her er sperreavstanden 72 cm; da ligger annenhver sperre over en stolpe.

4

Sperrene skjæres til i endene slik at de blir like lange når alle er festet. For å få en rett linje, kan du måle ut i begge ender, og slå en strek med en krittsnor. Sag med en god, skarp håndsag. Det gir pene, loddrette snitt.

5

Skru fast lektene (E) oppå sperrene. De fire lektene fordeles slik at avstanden mellom dem blir like stor. Her er senteravstanden 60 cm. Lektene monteres med 5 x 100 mm skruer.

04
Taket 7 Trinn

Nå er treskjelettet ferdig, og du skal i gang med å legge på takplater. Dette taket skal legges med takplater i plast, som klikkes sammen med skjøter som presses inn i hverandre.

Her støter taket inn mot en carport. Derfor skal det begynnes med en kantlist. Når den er montert, og første takplate er på plass, klikkes de øvrige takplatene bare fast, en om gangen, og festes med en skrue i hver lekt.

Hvis du lager takoverbygget ditt slik at det er frittstående, skal du begynne og avslutte med en profillist i aluminium.

Takplatene klikkes sammen ved å presse sammen skjøten. Det er enklest hvis du har en hånd på hver side av takplaten og slår dem sammen.

1

Sett fast en kantlist der taket skal begynne hvis det støter inn mot en annen bygning, som her. Kantlisten settes fast med de medfølgende skruene.

2

Monter et 3 mm fugebånd i kantlisten. Det tetter mellom kantlisten og den første takplaten, og sikrer at det ikke renner vann bak platen.

3

Skjær til takplatene med en fintannet sag eller en vinkelsliper med metallskive. Her har vi kjøpt plater med en lengde på 420 cm. De skal bare kappes på midten slik at vi får to takplater av én - og dermed minimalt med svinn.

4

Skru fast den første takplaten. Den stikkes inn i kantlisten, og skrus fast i den ytterste av de to rennene i takplatene, med en skrue i hver lekt. Det forbores med et 5 mm bor.

5

Vi fuger mellom kantlisten og den tilstøtende vindskien med transparent silikonfugemasse. Fugen glattes med for eksempel en fugepinne.

6

Takplatene monteres en om gangen. Sjekk at du har samme avstand mellom forkanten av takplaten og den fremste lekten. Det skal være plass til at du kan montere forkantbord etterpå. Takplatene klikkes sammen.

7

Sag til lektene (E) når du nesten har lagt hele taket, og du kan se hvor den siste takplaten havner. Dermed vet du også hvor vindskien skal være.

05
Takets avslutning 10 Trinn

Nå mangler du bare de siste detaljene. I fremkant skal taket tettes med aluminiumsteip og en list. Det skal også monteres forkantbord på forsiden av takoverbygget og vindskier på sidene. Oppå disse festes et aluminiumsbeslag som beskytter treet og hindrer at det kan trenge inn fukt.

I bakkant skal det monteres hullteip og en takfotlist. Hullteipen sørger for at vannet kan renne unna, samtidig som både teip og list beskytter taket.

Til slutt mangler du bare å montere de ferdige leveggene, som bare skrus fast mellom stolpene. Bortsett fra mellom de midterste stolpene på forsiden. Åpningen mellom dem skal være inngang.

1

Gjør klart for montering av vindskier i gavlen før den siste takplaten legges opp. Du skal montere en lekt på høykant under lekteendene, slik at du får noe å feste vindskien til. Forbor, slik at treverket ikke sprekker opp.

Skru fast lekten ovenfra og ned gjennom lektene med 5 x 100 mm skruer.

2

Sett fast aluminiumsteip på den øverste enden av takplatene. Den beskytter taket, slik at det ikke kommer skitt inn i hullene i enden av takplatene.

3

Klem fast en aluminiumslist på takplatene utenpå teipen. Listen hører sammen med det beslaget som senere skal monteres for å beskytte forkantbord og vindskier. Listen sitter så godt at den ikke trenger ytterligere feste.

4

Sett opp forkantbord (F) på forsiden. Det øverste bordet monteres først, og plasseres 3 cm over taket slik at det passer med det senere beslaget. Nederste bord bankes på plass i øverste bords not. Fest bordene med 5 x 100 mm skruer.

Forkantbordene våre har fjær og not. Nederste bord bankes på plass med en kloss. Da unngår vi merker.

5

Sett opp vindskien (G) i gavlen når forkantbordene (F) er satt opp. Hold opp bordet og mål hvor langt det skal være. Vindskiene skal flukte i høyde med forkantbordet. Det senere beslaget skal dekke forkantbord og vindskier øverst.

Vindskien monteres med 5 x 60 mm skruer.

6

Skjær til forkantbordene (F) når vindskiene er på plass. Bordene kappes med et loddrett snitt, slik at de blir kant i kant med vindskiene.

7

Monter et aluminiumsbeslag over forkantbord (F) og vindskier (G) med aluminiumsstifter. De plasseres i overlappet, slik at de dekkes av den neste delen. Vi bruker 32 mm beslag, som går over listen slik at det ikke trenger inn vann.

8

Monter hullteip på den nederste delen av taket, takfoten. Hullene i teipen gjør at vannet kan renne vekk fra den kanalen som er mellom platene. Den dekker samtidig av, slik at det ikke kommer skitt inn i kanalene. Teipen klistres fast.

9

Sett på takfotlisten utenpå hullteipen. Den klemmes bare inn over takplatene, og trenger ikke å 5 settes ytterligere fast.

10

Leveggsmodulene skrus fast mellom stolpene. Her brukes 5 x 60 mm skruer, tre i hver side. Vi har kjøpt moduler i to forskjellige høyder. De høye skal sitte foran og i gavlen. De lave bakerst. Modulene plasseres 15 cm over bakken.

Materialer

• 4 stolper (A) 98 x 98 mm, à 245 cm pluss frostfri dybde
• 4 stolper (B) 98 x 98 mm, à 225 cm pluss frostfri dybde
• 2 toppsviller (C) 48 x 148 mm, à 420 cm
• 6 sperrer (D) 45 x 120 cm, à 210 cm
• 4 lekter (E) 38 x 73 mm, à 390 cm
• Forkantbord (F)
• Vindskier (G)
• 8 bolter à 10 x 120 mm
• Leveggsmodul, 3 stk à 120 x 180, 4 stk à 120 x 140 cm
• 12 vinkelbeslag
• 4 x 40 mm beslagskruer
• 5 x 60 og 5 x 100 mm skruer
• ClickLite-tak (fra Plastmo inkl. skinner, teip)
• 7 aluminiumsbeslag, 32 mm
• Fugebånd og bakstoppbånd
• Silikonfugemasse

Spesialverktøy
• Platesaks
• Murersnor, evt. krittsnor

Tidsforbruk

3 dager

Pris

6000 kroner bør klare seg.

Vanskelighetsgrad

Et overkommelig byggeprosjekt. Vær nøyaktig når du plasserer stolpene, slik at de kommer helt i lodd.

Tegning

Dette takoverbygget skal bygges i forlengelsen av en carport. Derfor er toppsvillene forlenget den ene enden.

Video

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

TIPS: Fast avstand mellom stolpene

TIPS: Monter lange bord – alene

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Sykkelskur