Høybed av robinia med stein rundt

VIDEO: Følg med når vi viser hvordan du bygger et robust høybed av robinia, omgitt av belegningsstein med lett fall, slik at regnvannet raskt renner unna.

Lag en tegning først

Du lærer selvfølgelig også å bygge selve plantekassen og legge belegningsstein med et fall, slik at vannet kan renne bort. Når du skal anlegge en plantekasse, som her, er det en god idé å lage en målfast tegning først. Anleggsgartneren har tegnet plantekassen, så vi vet hvordan det kommer til å se ut.

Skissen er laget ut fra målene til materialene våre. Som man ser blir anlegget 3 ganger 2,4 meter. Med utgangspunkt i tegningen starter anleggsgartneren med å sette av ytterkanten. Her setter han av 10 cm ekstra på hver side, så det er god plass til å jobbe på.

Bruk Pythagoras

De første to stikkstengene bankes derfor i jorda med en avstand på 2,60 m. Denne linjen utgjør bakkanten av anlegget. Så skal lengden settes av. Her bruker anleggsgartneren to målebånd. Det ene er 3,2 meter, tilsvarende lengden på 3 meter pluss de 10 cm ekstra i begge ender.

Det andre båndet måler 4,12 m, noe som er lengden på diagonalen utregnet via Pythagoras’ læresetning om a2 + b2 = c2. Anleggsgartneren setter i en stikkstang nøyaktig der hvor de to målebåndene krysser hverandre. På den måten er han sikker på at avsetningen blir fullstendig rektangulær.

Finn høyden til steinene

Til den siste stikkstangen måler anleggsgartneren ut lengden og bredden med de to målebåndene, og der hvor de krysser hverandre slår han i stikkstangen. Fagmannen sikrer seg med et kryssmål at diagonalen i den andre retningen også er 4,12 m. Det skal nå avsettes en høyde hvor belegningssteinen skal ligge.

Da grunnen er forholdsvis ujevn, velger anleggsgartneren høyden sin ut fra områdets høyeste punkt, da det vil gi penest resultat. Det trekkes en snor mellom de to første stikkene, og anleggsgartneren sørger for at snoren er i vater.

Legg merke til at snoren kommer til å sitte et stykke over jorda ved det ene stikket. Det skyldes at dette er områdets laveste punkt. Anleggsgartneren setter nå snoren hele veien rundt, og sørger for at den er i vater. På områdets høyeste punkt er det nødvendig å fjerne noe av gresset, for at snoren kan løpe fritt mellom de to stikkstengene.

Behold jorden i næheten

Når høyden er avsatt, må det graves bort godt og vel 20 cm i forhold til snoren. Det er ingen grunn til å kjøre jorda langt bort, da den senere skal brukes til å fylle plantekassen. Når det meste av jorda er gravd bort, sørger anleggsgartneren for å jevne ut hullet, så det er godt og vel 20 cm dypt over det hele.

Fyll med grus

Hullet er nå ferdig, og for letthets skyld banker anleggsgartneren to stikkstenger i midten av bedet, så det blir delt i to felt. Det gir ham mulighet for å måle høyden på midten så vel som på sidene. Det fylles nå grov grus i hullet. Det skal være ca. 10 cm grus, noe som her tilsvarer en snau kubikkmeter. Anleggsgartneren fordeler grusen jevnt ut i hullet, og kontrollerer høyden opp til snoren.

LES OGSÅ: Slik bygger du flotte, billige høybed

Bruk en platevibrator

Her er det 8 cm. Men når det først er stampet, kommer gruslaget 2 cm lengre ned. Der hvor bedet skal være, vil ikke anleggsgartneren stampe grusen særlig hardt, så derfor streker han nå opp hvor gangstien skal være. Gangstien skal nemlig vibreres grundig. Når gangstien er streket opp, kjører anleggsgartneren over den med en liten platevibrator, som forholdsvis lett kan manøvreres rundt på gangstien.

Anleggsgartneren vibrerer først selve stien grundig, og til slutt kjører han en enkelt gang bortover området hvor bedet skal være. Grusen pakker seg bedre hvis den er litt fuktig, så hvis du utfører jobben på en varm sommerdag, bør du vanne grusen før det vibreres.

Når området er vibrert, kontrollerer anleggsgartneren dybden. Den er nå 10 cm, så grusen er akkurat som forventet vibrert ned 2 cm. Nå skal vi avsætte de nøyaktige målene til anlegget, hvor vi ikke lenger legger til 10 cm på sidene.

Mål bedet

Anleggsgartneren starter i den forreste del av bedet med å måle 10 cm inn fra den eksisterende snoren og slå en ny stikkstang i jorda. Dette gjentas på samme måte i den andre enden. Nå måler han 2,4 m bort til den andre siden og slår i enda en stikkstang. I den andre enden gjentar han teknikken med to målebånd.

Det ene måler lengden, som skal være 3 meter, og det andre måler diagonalen på 3,84 m. På den måten kontrollerer anleggsgartneren at den første stikkstangen passer med de to andre.

Endelig settes den siste stikkstangen i ved å måle lengden og bredden med de to målebåndene, akkurat på samme måte som første gang det ble avsatt. Anleggsgartneren binder nå snor på de innvendige stikkene. Han sørger for å bevare høyden ved å trekke snoren helt bort til den eksisterende snoren, for på den måten å få den nye snoren i samme høyde.

Sjekk stikkstengene

Når snoren er satt hele veien rundt, er det en god idé å gå etter stikkstengene og forsikre seg om at snorene sitter helt som de skal. Den ytterste avsetningen vi brukte til bunnen kan nå fjernes. Anleggsgartneren vil nå avsette gangstiene og plantekassens plassering.

Derfor måler han 60 cm inn fra yttersnoren og setter så ned enda en stikkstang. Det samme gjør han nå på den andre siden. Foran plantekassen vår skal det også være en gangsti på 60 cm.

Derfor setter anleggsgartneren også i to stikkstenger langs sidene.Snorene som trekkes mellom de innvendige stikk må heves 2 cm i forhold til de utvendige. På den måten blir det et fall bort fra plantekassen og ut mot sidene.Der hvor snorene krysser hverandre kontrollerer anleggsgartneren at snorene sitter i samme høyde.

Når han henholdsvis trykker ned i den ene eller trekker opp i den andre, må det ikke ha noen effekt på den motsatte snoren. Nå har vi fått avsatt plasseringen av både plantekassen og gangstien. På gangstien skal det legges 5 cm vanlig grus.

Legg grus

I første omgang legger anleggsgartneren 6 cm, så det er 4 cm opp til snoren. Når det først blir vibrert, vil det synke ca. 1 cm. Grusen fordeles rundt langs gangstien. I området hvor plantekassen skal stå fyller anleggsgartneren bare grus i langs de ytterste 10-12 cm, hvor bjelkene til plantekassen skal ligge. Resten av hullet skal ikke fylles opp.

Vibrer igjen

Anleggsgartneren bruker her en asfaltstryker til å fordele grusen, så det blir så jevnt som mulig. Du kan også bruke baksiden av en bred jernrive. Når grusen er fordelt, skal det vibreres. Hvis du er litt nøye, kan du saktens vibrere bort over snorene, bare du husker å tre snoren ned når maskinen kjører over.

Når det er vibrert, er grusen sunket 1 cm, så nå er det 5 cm opp til snoren, noe som passer med at belegningssteinene våre er 5 cm høye. Underlaget må nå avrettes. Til det bruker anleggsgartneren to lange rør. Han graver en liten grøft, hvor det akkurat er plass til røret. Røret legges i, og det kontrolleres at det er nøyaktig 5 cm opp til snoren.

Lag et fall

Først på begge sider, og til slutt i midten. Han dekker så til røret så det ligger stabilt. Det samme gjentas på den andre siden av gangstien. Her er snoren som sagt 2 cm lavere, så fallet blir automatisk overført til bunnen. Nå trekker anleggsgartneren en liten rettholt bortover de to rørene.

Han sørger hele tiden for at det er nok grus når han trekker den. I hjørnet skal fallet gå både ut mot siden og framover, så her holder anleggsgartneren den venstre siden av rettholten festet på det innvendige hjørnet mens han trekker den andre siden ned langs røret. Rørene flyttes nå slik at de ligger langs forenden av bedet.

Her kan det være en fordel hvis du har et ekstra rør. Anleggsgartneren kan nå fortsette med å lage hjørnet ferdig ved igjen å holde den ene siden av rettholten på samme sted.

Det rette stykket lages på samme måte som før.Ved det andre hjørnet flyttes røret igjen, og prosessen fra det første hjørnet gjentas. Når bunnen i alle tre sider av gangstien er trukket av og gjort fullstendig plan, fjernes rørene. De små fugene de etterlater seg fylles med grus, hvorpå anleggsgartneren stamper hele veien rundt med asfaltstrykeren. Du kan også stampe med en skuffe.Til slutt fjernes grusen som er til overs.

    Akkurat nå leser andre ...