Ny inngang i Glass og skifer

Hvordan inngangen ser ut har mye å si for hvilket inntrykk vi får av huset. Derfor er det viktig at vi holder den pen. Nye skiferheller på trappa, nytt glass og ny utvendig panel gjorde underverker på dette huset.

Inngangspartiet er ferdig, men det står igjen litt klatt-maling etter at glasset er montert.

Intro

Det gamle inngangspartiet besto av glass montert på et jernstativ. Men oppe hadde glasset gått i stykker, jernstativet hadde gjennom årene fått flere rustflekker, og malinga hadde be-gynt å skalle av. Det var i det hele tatt ikke særlig vakkert og skjemmet hoved-inngangen. Derfor måtte vi bygge et nytt inngangsparti.

Vi fant fram vinkelsliperen og fjernet den gamle jernkonstruksjonen - unntatt de nederste delene av jernstativet i trap-pefundamentet. De fikk lov til å stå igjen og ble skåret til slik at det er noe å feste ei ny ramme (bindingsverk) til. Selve ramma laget vi av justert konstruksjons-virke, men til panelet som sitter på den nederste delen av sidene, ble det brukt lerketre. I resten av åpningene i ramma ble det satt inn herdet glass. Det var så avgjort den største enkeltkostnaden i dette prosjektet. Vi tok derfor ikke noen sjanser - verken med oppmåling eller oppsetting - og overlot den delen av ar-beidet til glassmesteren.

De brune flisene på trappa måtte også vekk og ble erstattet av svarte skiferheller. De nye hellene la vi til slutt.

Husk sikkerhetsutstyret

Du bør bruke vernebriller og hørselvern når du bruker vinkelsliper. Bruk hansker, jern konstruksjonen kan ha skarpe kanter. Bruk også vernebriller og hansker når du fjerner det gamle flisbelegget på trappa med hammer og meisel.

De tre mest vanlige typene vestlandspanel

Det finnes flere muligheter hvis du vil ha en vannrett og slagregn-sikker bordkledning - det som vanligvis kalles vestlandspanel. De to variantene til venstre har det til felles at de er utformet med en slags dryppnese funk sjon. Det skal sikre at regn vann ikke renner inn i konstruksjonen. I tillegg til de tre viste variantene finnes det «dobbeltfalset kledning» og «åpen dobbeltfalset kledning», den siste monteres med 5 mm klaring. Begge ligger plant mot stenderne, akkurat som weatherboard.

Vær klar over at alle typer ytterpanel ikke er lagervare hos alle trelasthandlere.

WEATHERBOARD MED FALSHer får du ei overflate med skrå bord som sitter helt tett sammen. Det er den typen vi bruker.

BORD MED ENKELT FALSBordene sitter på skrå og helt tett sammen. Gi første bordet et underlag slik at det også sitter skrått.

ENKELTBORD UTEN FALSBordene sitter på skrå og helt tett sammen. Her også skal første bord ha et underlag.

Veiledning

01
Fjern fliser og halvtak 4 Trinn

1

Fjern det gamle flisebelegget med ham-mer og meisel. Er den nye flata relativt plan med fall den riktige veien, kan det være nok at du jevner ut eventuelle fordypninger og forhøyninger. Ellers må du pusse på nytt.

2

Skjær over jernkonstruksjonen med en vinkelsliper og fjern den. Vi skjærer helt ned til fundamentet de stedene der vi ikke skal bruke den gamle konstruksjonen til å feste den nye i.

3

Skjær L-profilene til flattjern slik at vi har noe å feste det nye inngangspartiet i. Vi borer opp til de 8 mm skruene som stolpene skal monteres med. De endelige hullene skal ha en diameter på 10 mm så vi borer først opp i flattjerna med et 2 mm bor.

4

Gi de «nye» flattjerna rustbeskyttelse. La malinga tørke før du setter fast hjørnestolpene til flattjerna og dermed «pakker dem inn». Tørketiden er ca. en time.

02
Sag til den nye ramma 4 Trinn

Vi skal lage ei ramme av justert kon-struksjonsvirke til det nye inngangspartiet. Den skal festes til muren og flattjerna som ble igjen i trappa.

Hjørnestolpene lages av to deler som monteres rundt flattjerna. I den ene sages et spor på den innvendige siden slik at det er plass til flattjernet. Nede på hjørnestolpene skal det sages et spor - 93 cm langt - til ytterkledningen. På denne måten blir den trukket litt inn slik at den flukter med hjørnestolpene og de glassplatene som skal fylle ut resten av ramma.

Dessuten skal det sages ut til to sperrer og to overliggere - en mellom hjørne-stolpene og en på muren over døra. De skal alle sages på skrå slik at glassplata til taket får ei jevn flate å ligge på.

1

Merk opp til hull på veggen og stolpen (A) til ramma som skal monteres på veggen. Da unngår du å støte på ei fuge, og du er sikker på at murpluggene kommer til å sitte skikkelig fast. Her har vi brukt 10 x 150 mm karmplugger.

2

Sag stolpen (A) som skal sitte på veggen, på skrå oppe med ei kapp-/ gjærsag slik at glasstaket har ei plan, skrå flate å ligge på. Ytterkledningen (K) sages også til på lengden.

3

Sag spor i stolpene hvis det skal være plass til flattjern som her. Vi bruker ei sirkelsag, men den lager ikke et stort nok spor på en gang, så vi sager flere ganger. Resten av treet fjernes med et stemjern.

4

Sag overliggeren på skrå slik at glass-taket får ei jevn, skrå flate å ligge på. Den skal ha samme helning som sperra.

03
Sett opp den nye ramma 5 Trinn

Det beste hadde vært å legge skiferen før vi satte opp den nye ramma. Men vi fikk ikke hellene i tide. Men det hindrer oss ikke i å arbeide videre med prosjektet imens. Vi utnytter tiden og maler alle de-lene til det nye vindfanget før de monte-res. Vi lager også en prøveoppsetting for å se om delene er saget riktig til og pas-ser skikkelig sammen slik at alt er klart til montering når hellene er lagt.

Vi setter først opp stolpen på muren slik at vi har et fast utgangspunkt å gå ut fra. Når ramma er montert, setter vi opp liggende panel på den nedre delen. Det skal være et par centimeter med luft nede mellom trepanelet og hellene slik at vannet kan renne av. De to feltene på si-dene og det oppe overlater vi til glass-mesteren å fylle ut - glasset er for kost-bart til at vi selv tør å kaste oss ut i den oppgaven.

1

Skru fast den loddrette stolpen (A) til muren med 10 mm karmplugger. Sett murpapp mellom tre og mur slik at det ikke trenger fukt fra muren ut i treet. Det skal være 5 cm avstand til underlaget slik at det er plass til skiferhellene og litt ekstra luft.

2

Fest stolpene som består av to deler (E) og (B) til flatt jerna. Montér først den ene (E) på innsiden av flatt jernet - deretter delen med utfresingen. Bor gjennom stolper og flatt jern med 10 mm bor. Montér stolpene med to 8 mm låseskruer.

3

Spenn fast noen bord til stolpene slik at du har mulighet for å rette dem helt nøyaktig inn før du skrur dem endelig fast til flattjerna.

4

Skru overliggeren (H) og sperra (F) fast til hjørnestolpene. Montér så overliggeren på veggen (J) og fest sperrene.

5

Mal panelbordene (K), og skru dem fast. Vi begynner nedenfra og arbeider oss opp til en høyde på 93 cm. Det skal være 5 cm luft nede slik at det blir luft mellom panelbordene og de nye skifterhellene.

04
Legg skiferhellene 10 Trinn

Du må sørge for at underlaget er i orden før du legger hellene. Her er overflata re-lativt jevn etter at vi har fjernet de gamle flisene. Vi kan derfor nøye oss med å fylle de små hullene og sprekkene som er med flislim. Pass på at du fjerner alle løse partikler, og bruk en primer slik at du er sikker på at limet biter godt. Er flata for ujevn, må du støpe ei ny plan overflate.

Før du går i gang med å legge fliser, skal du gi deg god tid til en prøvlegging for å se hvordan det kan gå opp. Det er viktig å bruke tid på dette slik at du slip-per små biter av heller på sidene. Arbeid ut fra midten av flata, for da har du bedre mulighet for å regulere størrelsen på hellene ved kantene. Tilpass størrelsen på fugene slik at det er harmoni mellom fuger og heller. Det kan du vurdere ved for eksempel å legge opp tre rader med heller.

1

Bland flislimet med blandevisp på en drill. Det gir en jevn og sammenhengende masse.

OBS! Du skal følge blandingsforholdet som står på emballasjen slik at du får best mulig styrke og flyteevne.

2

Fyll opp hull og sprekker med flislim etter at du har lagt på et strøk med primer. Det sikrer at betongunderlaget ikke suger fukt fra flislimet, slik at limet biter best mulig. Primeren skal tørke en times tid, flislimet til hullene et par timer.

3

Lag en prøveopplegging, og plassér et par heller ytterst på trappeavsatsen. Sjekk om fallet er passende ved å legge et par klosser under vateret i den enden der fallet skal være. Her er fallet 2 cm og heller bakover.

4

Skjær til hellene. Det er best å bruke en våtskjærer med et godt, stabilt blad til de porøse skiferhellene. Bruker du en vanlig flisskjærer, er det større risiko for at det spretter av fliser.

5

Bor ei spalte i den ene flisa slik at det blir plass til flattjernet uten ekstra fuger i belegget. Her borer vi med 10 mm bor så tett på hverandre som mulig. Da er det enkelt å slå opp spalten med meiselen.

OBS! Vær forsiktig - det kan lett sprette av fliser.

6

Rens hellene i grunnrens slik at de er fri for fett og eventuelle oljerester. Skiferstein er et naturmateriale som kan inneholde oljerester, og de skal fjernes før hellene legges.

VIKTIG! La hellene tørke før de legges slik at du er sikker på at limet binder skikkelig.

7

Trekk ut flislimet med en 8 mm tann sparkel til ca. en rad om gangen. Limet skal både smøres på hellene og på trappa - slik at laget får en samlet tykkelse på ca. 10 mm.

8

Sjekk løpende om hellene ligger rett. Med en stor vinkel av et par bord kan vi raskt kontrollere plasseringen av hellene. Sjekk også fugen. Her passer den med tykkelsen på et tynt reip. Overskytende lim på flisene fjernes med en fuktig klut. La så limet tørke til dagen etter.

9

Fordel fugemørtel over hellene etter et døgns tørketid. Beveg fugebrettet med skum-underlag diagonalt over fugene på kryss og tvers slik at de blir fylt helt opp.

VIKTIG! Pass på at fugene er rene før du fuger. Er de fylt med flislim, må du fjerne det med for eksempel ei list.

10

Tørk av den overflødige fugemørtelen med en fuktig svamp rett etter at du har fuget. Pass på at du ikke vasker så mye i fugene at de blir hule. Skyll svampen ofte i rent vann, og fortsett med å vaske til gulvet er nesten rent. Det siste grå sløret fjerner du lett med tørre bomullskluter dagen etterpå.

Materialer

Justert konstruksjonsvirke, 48 x 98 mm:
• Stolpe ved veggen (A), 277 cm
• Stolpe (B) og (C), 203,5 cm
• Stolpe (D) og (E), 213 cm
• Sperre (F) og (G), 121 cm
• Overligger (H), 122 cm
• Overligger (J), 131 cm

Dessuten:
• Bord til kledning (K), 22 x 148 mm, 18 meter her i lerk
• Høvlet furu, 33 x 120 mm, til gelender
• Skruer, 8 mm
• Karmplugger, 10 x 150 mm
• Rustbeskyttelse, f. eks. Hammerite
• Trebeskyttelse og grunningsolje
• Murpapp
• Skifer, ca. 3 m²
• Primer og grunnrens
• Flislim, fugemørtel og fugemasse
• Herdet glass, 3 stk. inkl. klembeslag

VERKTØY

• Vinkelsliper
• Våtskjærer
• Kapp-/gjærsag
• Drill
• Kraftig bormaskin m. blandevisp
• Sag
• Skrutvinger
• Stemjern
• Vater
• Murskje
• Tannsparkel, 8 mm
• Fugesett
• Pensel
• Hammer
• Meisel

Pris

Samlet pris i alt: Cirka 22 000 kroner, herav ca. 2/3 til herdet glass og glassarbeid

Tegning

Den nye ramma er laget av justert konstruksjonsvirke, mens kledningen (K) nederst er vestlandspanel (weatherboards) av lerketre.Fest først overliggeren (H) mellom de to hjørnestolpene. Deretter skrur du fast sperra (G). Alle delene har den samme skrå flata slik at glasset på taket ligger jevnt.

Hjørnestolpene består av to deler (C) og (D), og (E) og (B) - den ene litt kortere enn den andre slik at det passer med at den tverrgående sperra (G) og (F) festes oppå. I de nederste 93 cm av stolpene er det laget en utfresing slik at den liggende ytterkledningen (K) kommer til å flukte med glasset.

I den ene sperra (G) skal du sage et hakk i den enden som skal festes til overliggeren (H) på veggen. I overliggeren sages også et hakk slik at konstruksjonen blir sterk.

Har du ikke flattjern som alt er støpt ned i fundamentet, kan du bruke en stolpesko når du skal feste stolpene. Eller en kraftig vinkel som skrus fast til fundamentet.

Stolpene fester du med låseskruer til flattjern som er støpt ned i trappa. I det ene av de to bordene som utgjør stolpen (E) skal det freses ut slik at det er plass til flattjernet mellom de to bordene.

Tips & Triks

Et par detaljer ...

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...