Få veden under tak

Bygg et vedskjul med plass til all veden – både den som er ferdigtørket og den som må lagres et år til. Eller bruk oppskriften til å bygge et skjul til syklene, plentraktoren eller hva du enn trenger å lagre.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
9000 kroner

Intro

Vedskjulet i denne saken sikrer at du alltid har tørr ved å fyre med. Det er delt opp i tre rom: Et til den helt tørre og ovnsklare veden, et til veden som skal tørke til neste fyringssesong og til slutt et tredje rom til sykler, gressklipper eller hva du enn trenger å oppbevare under tak.

LES OGSÅ: Bygg et lekkert halvtak over vedstabelen

Veiledning

Du kan naturligvis bygge ditt eget skjul - etter de samme prinsippene - i den størrelsen og til det formålet du måtte ønske. Du kan også velge å kle det helt eller delvis igjen, legge en annen type takkledning eller bruke den sterke konstruksjonen til et helt annet prosjekt.

I løpet av ei helg uten mange avbrytelser, bør det være mulig å få alt ferdig - forutsatt at du har ordnet alle materialene på forhånd.

Det er også en fordel å male alt som skal males før du går igang med selve byggingen.

Husk å ta hensyn til naboen hvis du setter skjulet med takhellingen ut mot tomtegrensen. Monter gjerne en takrenne på skjulets bakside.

Sett en hjørnestolpe

For å sikre god luft til veden, lager vi et gulv av paller. Det betyr at skjulet vårt må være 172 cm (fra forkant til bakkant) dersom det også skal være plass til et lite takutheng for å sikre tørr lagring.

For å få plass til tre rom, samt få målene til å gå opp med ståltakplatene vi har valgt, lager vi skjulet 401 cm langt. Men disse målene kan du selvsagt variere som det passer deg best, blant annet i forhold til hagen og takkledningen.

Vi graver 98 x 98 mm stolper ned i frostfri dybde (her 90 cm) for å sikre at stolpene ikke blir presset opp av telen.

1

Mål opp. Skjulet skal stå parallelt med hekken, og vi ønsker plass til to paller i dybden. Skjulet vårt skal være 401 cm bredt og 172 cm fra forkant til bakkant. Bredden på skjulet gjøres mindre dersom du vil ha takutheng på sidene.

2

Grav først ned de lange stolpene (A). Stolpen graves ned i 90 cm frostfri dybde. Du kan ofte bruke et motorisert stolpebor, men her gjør røttene fra hekken og et par trær det vanskelig å styre.

3

Sjekk stolpen. Stolpen skal stå i lodd. Du stamper jorden rundt med en lekt, minst fem centimeter hele veien rundt. jekk loddet hele tiden.

Resten av stolpene

Når du skal plassere stolpene, som i siste instans skal bære skjulet, er det enklest å styre den innbyrdes plasseringen ved hjelp av en lang lekt, som du markerer plasseringen på. Da kan du hele tiden justere stolpene presist underveis.

For å sikre at stolpene står vinkelrett på hverandre, kan du bruke det såkalte 3:4:5-prinsippet (se tegning til venstre).

Etter at stolpene er festet, bør de låses med lange bord på tvers. Dette gjør at de ikke kan flytte på seg.

1

Mål opp. Tegn opp stolpenes plassering på en lang lekt. Nå kan du helt presist sette ned stolpen i motsatt ende, før du trekker en snor mellom stolpene, slik at du får resten på en rett linje.

2

Sett ned resten av de lange stolpene (A) langs forsiden av skjulet. Rett inn stolpene etter en snor, finn den innbyrdes avstanden med markeringene på lekten og stamp dem fast i loddrett posisjon. Her er det en stor fordel å være to.

3

Fortsett med de korte stolpene (B) på baksiden. Mål først vinkelen til hjørnestolpen nøye. Med en 3:4:5-vinkel av en lekt og et par forskalings bord, samt en avstandsplanke mellom de to hjørnestolpene, treffer du helt riktig.

4

Merk opp til svillene (C) på begge stolperekkene. Vi velger å lage 2 meter frigang under den fremste svillen og 185 cm frigang under den bakerste.

TIPS: Med en hjelpeskrue og en tvinge, kan du som vist greie operasjonen alene.

Hjelpeskruen settes 2 m over bakken, og svillen legges på den.

5

Stiv av stolpene. Når stolpene er 100 prosent i lodd, låser du dem midlertidig med lange bord som settes på tvers av fjlere stolper.

Sviller og sperrer

Start med å sage til stolpene i høyden før du bygger videre. De fremste skal rage 212 cm over bakken, de bakerste skal være rundt 15 centimeter kortere.

Du kan selvsagt skru hele konstruksjonen sammen ved hjelp av beslag, men resultatet blir mer elegant - og sterkere - dersom du feller bjelkene inn i hverandre.

Først må du lage innhakk i stolpene som svillene kan hvile på. Deretter kommer turen til sperrene, som bare skal ha et hakk slik at de senkes ned over svillene. Ved stolpene må det lages et ekstra hakk.

Sperrene forsterkes med vinkelbeslag i begge ender; et på hver side av sperren.

1

Lag hakk til svillen. Hakket lages på yttersiden av stolpene og gjøres 48 mm bredt og 120 mm høyt, slik at svillen rager 28 mm over stolpene. Dermed unngår du at en sperre plutselig hviler på en stolpe, som følge av at svillen tørker og blir smalere.

2

Løft på plass svillen. Den er saget til slik at den flukter med yttersiden på de ytterste stolpene i begge ender.

3

Merk opp til sperrenes (F) salhakk. Sperrene er 210 cm lange, og skal stikke frem cirka 23 cm foran den fremste svillen (C). Uthenget velger vi å slanke litt ved å gjøre det 2 cm smalere.

Hold svillen med 5 x 90 mm skruer, og fest den med en 10 x 120 mm bolt.

4

Sag hakkene i sperrene (F). Følg strekene nøye med en stikksag. Det ekstra hakket på den øverste sperren passer over en stolpe.

5

Sett vinkler på de to svillene (C). På den fremste svillen settes vinklene på den ene siden av sperren, og på den bakerste svillen settes de på sperrens motsatte side med 5 x 40 mm beslagsskruer.

Sperrene fordeles jevnt på svillen.

6

Legg på plass sperrene. Hakkene passer ned over de to svillene. Vi setter vinkelbeslagene på hver sin side av sperren, altså foran og bakerst på sperren.

7

Skru fast sperrene. Bruk beslagsskruer og eventuelt en 5 x 90 mm skrue på den anden siden. Skru på skrå i sperren og ned i svillen.

Gjør klart til taket

Bygg en hjelper til å holde det lange forkantbordet

En lekt med en bit forskaling holder forkantbordet i den ene enden, mens du skrur det fast i den andre. På den måten kan du håndtere bordet alene, uten at det glir fra deg underveis.

Sperrene sager du til i lengden først når de er skrudd fast. Det er enklest å merke dem opp med en krittsnor.

Du skal bruke fem taklekter som festes i sperrene. Lektene er 36 x 73 mm taklekter, og de skrus fast.

På fronten av skjulet bruker vi et 22 x 198 mm forkantbord.

Sidene skal dekkes inn, og her sikrer to vannrette lekter - såkalte losholter - i hver side at kledningsbordene har noe å bli skrudd fast til.

Mot det midterste rommet og på baksiden, setter vi armeringsnettet. Dette sikrer god ventilasjon i hele vedskjulet.

1

Merk av sperrene (F). Her har vi målt 19 cm ut fra svillen og loddet opp til sperrenes overside. Med krittsnor er det enkelt å markere alle sperrer, og deretter kappe dem med en håndsirkelsag. Gjør det samme i motsatt ende.

2

Fest de fem taklektene (D). Forbor med et 5 mm bor, 2,5 cm fra endene. Fremste og bakerste lekt plasseres 3 cm fra enden av sperrene. Det skal være 47,5 cm mellom lektene - målt fra senter til senter.

Lektene festes med 5 x 90 mm skruer, en i hver sperre.

3

Sett på forkantbordet (G). Legg opp en takplate slik at du enkelt kan sette bordet i riktig høyde. Bordets overkant skal flukte med toppen av bølgene i platene. Skru fast forkantbordet med 5 x 90 mm skruer inn i sperrene.

4

Gjør klar til sidene. Sett to losholter (E) mellom de ytterste stolpene i begge sider. Losholtene måler 48 x 98 mm, og skal sitte på høykant og jevnt med yttersiden av stolpene. Losholtene skal skrus på med vinkelbeslag.

5

Fest armeringsnettet. Nettet utgjør bakkledningen, og deler dessuten skjulet opp i tre rom. Seks kabelfester per stolpe skrus fast med 5 x 40 mm rundhodede skruer.

Kle igjen skjulet

Vi har valgt å kle sidene på skjulet med 19 x 120 mm utvendig faspanel. Vi setter dem slik at notene peker fremover mot fronten på skjulet. Husk å fjerne fjæren på det fremste bordet, slik at den ikke stikker ut foran den fremste stolpen.

Du må vente med å sage av bordene til du har montert dem. Bare sørg for at de sitter vannrett og litt opp fra bakken. Da kan du sage dem til i høyden med en stikksag. Det gjør ikke noe om bordene fliser litt. De skal jo uansett dekkes til med en vindski.

1

Forbor i kledningsbordene (K). Skruene skal sitte 35 mm fra not kanten og midt i losholten. Forbor med et 4,5 mm bor. Hullene i sperren kan du vente med til il du har satt opp bordet.

Mål opp og forbor i et bord slik at du kan bruke det som mal for resten av bordene.

2

Sett opp kledningen. Noten vender fremover, og på det første bordet er fjæren skåret av. Bordet flukter med den fremste stolpen.

Ikke sag av fjæren fra sperren og opp. Kledningen skal avsluttes ut til forkantbordet.

3

Legg en lekt under bordene. Lekten klosses opp slik at den ligger vannrett og skaper litt avstand til gress eller belegning. Husk også å klosse opp på midten, for å hindre at lekten presses ned i bakken underveis.

4

Sag til kledningen øverst. Tegn en strek langs oversiden av taklektene, og sag til bordene langs streken.

TIPS: Du kan velge å spenne opp et bord som du kan føre stikksagen langs.

Legg på taket

Vi lager ikke utheng på sidene. Takplatene er av stål, og har antidrypp-belegg på undersiden. De er 210 cm lange, og kommer til å stikke ut over bakkanten av skjulet slik at vannet fritt kan renne av. Vi trenger fire plater.

Antidrypp-platene har en “naken” del de siste 10 cm i den ene enden. Denne enden vendes bakover, altså i den retningen du vil at vannet skal renne av.

Platene festes med to ulike skruelengder, 25 og 35 mm. Disse bestilles sammen med platene. De lange skruene brukes til å feste platene i lektene i hver andre bølgedal. De korte er til overlappene og settes i bølgetoppene, slik at de ikke når ned i lektene.

1

Legg på takplatene. Overlappsbølgen skal ligge oppå vindskien (H). Siden vi venter med å sette den på, styrer vi platene på plass med en kort bit av bordet.

2

Vindskien (H) sages til slik at endene blir loddrette når den legges mot takplaten. Fremme legges den mot forkantbordet, og bak gjøres den 1 cm kortere enn taket. Det holder enden tørr.

Vindskien skrus fast med 5 x 90 mm skruer i lektendene.

3

Dekk inn forkantbordet. Du kan enten bruke et innfarget aluminiumsbeslag, eller et 19 x 98 mm dekkbord (som her), som skrus fast med 4,5 x 60 mm rustfrie skruer.

La dekkbordet stikke 5 mm ut over forkantbordet.

Materialer

98 x 98 mm trykkimpregnert furu:

 • 4 stolper (A) à 330 cm (sages til)
 • 4 stolper (B) à 300 cm (sages til)

48 x 148 mm bjelker:

 • 2 sviller (C) à 401 cm
 • 7 sperrer (F) à 203,5 cm

48 x 98 mm bord:

 • 4 losholter (E) à 152 cm

36 x 73 mm taklekter:

 • 5 lekter (D) à 401 cm

22 x 198 mm bord:

 • 1 forkantbord (G), 410 cm

19 x 123 mm bord:

 • 2 vindskier (H) à 210 cm

19 x 120 mm utvendig faspanel:

 • 30 bord (K) à 240 cm

19 x 98 mm bord:

 • 1 dekkbord (L), 410 cm

Dessuten:

 • 4 ståltakplater med antidrypp
 • Skruer til takplater
 • 8 mm armeringsnett
 • 22 vinkler (82 x 62 x 2 x 40)
 • 5 x 40 mm beslagsskruer
 • 5 x 90 mm sponskruer
 • 4,5 x 60 mm rustfrie skruer
 • 8 mm kabelfester
 • 5 x 40 mm rundhodede skruer
 • 8 bolter, 10 x 120 mm

Spesialverktøy
Stolpespade og boltesaks

Tidsforbruk

2 dager

Pris

Cirka 9000 kroner

Tegning

Slik er skjelettet bygget

8 stolper (A + B), 2 sviller (C), 7 sperrer (F), der fire av dem ligger oppå stolpene, 5 taklekter (D) og 4 losholter (E) utgjør skjelettet i skjulet, som etter hvert skal få kledning og tak.

Slik er skjelettet bygget

8 stolper (A + B), 2 sviller (C), 7 sperrer (F), der fire av dem ligger oppå stolpene, 5 taklekter (D) og 4 losholter (E) utgjør skjelettet i skjulet, som etter hvert skal få kledning og tak.

Slik er skjelettet bygget

Video

TEKNIKK: Støpte stolper

Med avstiving får du dem i lodd, mens betongen herder

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

TIPS: Kloss opp kledningsbordene

TEKNIKK: Snorrette skruer på kledning

Med en boremal går det raskt og blir helt nøyaktig

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...