Ny peisinnsats i den gamle, åpne peisen

En peisinnsats er en ideell løsning, hvis du vil lukke en åpen peis innendørs. Her kan du se hvordan du monterer den elegant i den eksisterende skorsteinen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
20.000 kroner

Intro

Åpen ild fra ved er fascinerende. Ilden signalerer ro, hygge og idyll. Derfor har mange satset på en åpen peis. Men en åpen peis kan gi ubehagelig trekk, og utnytter anslagsvis bare 25 % av vedens energiinnhold. Svært mye av varmen forsvinner opp i pipa. Derfor kan det være fornuftig – og økonomisk – å lukke peisen.

Peisinnsatsen utnytter brenselet like effektivt som de beste konveksjonsovnene, det vil si ca. 80 %. Den glasskeramiske døra gir god føling med ilden, og ruta holdes fri for sot ved hjelp av en varm luftstrøm som «skyller» glasset rent.

Peisinnsats i gammel peis

Her viser vi hvordan du monterer en peisinnsats i en åpen peis. Men du kan bruke samme prinsipp selv om du ikke har peis. Rundt ovnen bygger du da en ekstra mur, som peisinnsatsen går i ett med.

Det er viktig å velge en modell som passer til størrelsen på rommet. Ovnen bør heller være litt for liten enn for stor. Ellers blir det for varmt, eller fyrt med lav virkningsgrad. Ovnen SCAN DSA 3-5 som vi monterer her, er beregnet til rom på 20 til 90 kvadratmeter og altså til de fleste boliger.

LES OGSÅ: Vedovn til både pellets og vanlig ved

Veiledning

01
Skorsteinsfeieren 3 Trinn

Skorsteinsfeieren er en nøkkelperson når det gjelder brannfare, piper og ildsteder. - En person du bør søke råd hos. Feieren har forstand på pipers tilstand og sam-svaret mellom størrelsen på pipa og ild-stedet. Hvis du er usikker på pipas kvali-tet, bør du søke råd før du monterer en peis innsatsen.

Under det første besøk kan du også be om råd om hvordan kravene fra myndig-hetene kan overholdes. Noen av reglene gir rom for tolkninger, og da er det feieren som bestemmer når kravene er oppfylt.

Etter at peisinnsatsen er montert skal feieren, eller en annen kvalifisert person, inspisere oppstillingen, godkjenne den og skrive ut en attest på at den er i orden.

Montere peisinnsats: Skorsteinsfeieren kan tilkalles for å sjekke skorsteinen og feieluka 1

Skorsteinsfeieren kan tilkalles for å sjekke skorsteinen og feieluka. De bør være helt i orden før det tilkobles en peisinnsats.

Montere peisinnsats: En opptenning i den åpne peisen kan avsløre om trekkforholdene er i orden 2

En opptenning i den åpne peisen kan avsløre om trekkforholdene er i orden. Feil trekk kan komme av for lav skorstein eller for stor åpning i pipa.

Montere peisinnsats: En feier, murmester eller kvalifi-sert forhandler av ildsteder 3

En feier, murmester eller kvalifi-sert forhandler av ildsteder skal etterkontrollere monteringen av ildstedet, og skrive en attest til huseieren med kopi til feiervesenet om at det er godkjent.

02
Vekk med peisen 4 Trinn

Den åpne peisen skal fjernes, og det skal gjøres plass til den nye innsatsen som består av to deler - ei konveksjons kappe og selve ovnen. Bunnen på den gamle peisen kan gjenbrukes - eventuell stål-ramme skal bare fjernes.

Den nye innsatsen er 64,1 cm bred og 65 cm høy. Dybden er 41,4 cm.

Montere peisinnsats: Den gamle peisen demonteres 1

Den gamle peisen demonteres for å gjøre plass til den nye peisinnsatsen. Spjeldet i peisen til pipa må helt vekk. Er det sotbelegg i peisen eller på skorsteinen, skal de fjernes med for eksempel en stålbørste.

Montere peisinnsats: Den øverste delen av ildstedet er her laget av betong 2

Den øverste delen av ildstedet er her laget av betong. Den må fjernes for å gi plass til det nye avtrekksrøret til pipa. Betongen hogges vekk med hammer og meisel.

Montere peisinnsats: Det gamle ildstedet har ei tykk stål ramme 3

Det gamle ildstedet har ei tykk stål ramme med ildfast stein og et gitter som er sveiset på bunnramma. De lodd rette delene av gitteret skjæres over med en vinkelsliper.

VIKTIG! Bruk hørselvern og vernebriller.

Montere peisinnsats: Stålramma fjernes, og bunn-ramma renses 4

Stålramma fjernes, og bunn-ramma renses slik at den er klar til å fungere som et solid underlag for konveksjonskappa som skal stå i lodd og vater før den festes.

03
Plassér rør og kappe 8 Trinn

Kontrollér at målene på innsatsen passer til hullet du har laget i den gamle peisen.

Peisinnsatsen leveres som ei justérbar konveksjonskappe som settes inn i bunnen av det åpne ildstedet. Først når hele oppgaven nærmer seg slutten, set-tes selve ovnen på plass. Er konveksjons-kappa montert helt vannrett og loddrett, lirkes ovnen lett på plass.

Skal du - slik vi gjør her - skifte beleg-get foran ovnen, kan det gamle belegget fjernes nå, eller når konveksjons kappa er plassert.

Montere peisinnsats: Peisinnsatsen pakkes ut 1

Peisinnsatsen pakkes ut. Den nederste røykvendeplata løftes slik at de to metallstiftene i sidesteinene kan fjernes. Røykvendeplata tas ut. Øverste røykvendeplate tas ut på samme måte.

Montere peisinnsats: Peisovnen løftes ut av den løse konveksjonskappa 2

Peisovnen løftes ut av den løse konveksjonskappa. Løft kappa på plass i bunnen av ildstedet slik at du kan måle opp til røykrøret. Kappa skal sentreres i hullet og stå i lodd og vater.

Montere peisinnsats: Tett overgang 3

For å sikre en tett overgang mellom det fleksible røret og konveksjons-kappa spennes det fast en stuss i den ene enden av det fleksible røret.

Montere peisinnsats: Det fleksible røret bøyes i riktig form 4

Det fleksible røret bøyes i riktig form. Det er relativt stivt å arbeide med, men bevarer formen fint. Sjekk at røret nå passer til hullet. Røret skal bare nå inn til lysåpningen i pipa.

Montere peisinnsats: Det fleksible røret tilpasses i lengden med en vinkelsliper 5

Det fleksible røret tilpasses i lengden med en vinkelsliper med metallskjære skive. Pass på, kantene er svært skarpe når røret er skåret over. Bruk hansker når du skal sette det på plass.

Montere peisinnsats: Det fleksible røret settes på plass 6

Det fleksible røret settes på plass med den ene enden inne i pipa og stussenden i hullet i konveksjonskappa. Det fleksible røret skal mures fast i pipa. En tørrblandet sementmørtel røres opp med blandevisp i en boremaskin.

Montere peisinnsats: Det er lettest å lukke hullet 7

Det er lettest å lukke hullet rundt det fleksible røret med mindre stykker murstein og mørtel. Du fuger til over-gangen mellom rør og vegg er helt tett.

Montere peisinnsats: Det fleksible røret flukter med lysåpningen i pipa 8

Det fleksible røret flukter med lysåpningen i pipa. Gjennom feieluka kan hullet rundt røret tettes med mørtel - og eventuell brannisolasjon. Alle flater innvendig i pipa skal være helt glatte.

04
Nytt betonggulv 3 Trinn

Reglene krever at det er minst 50 cm fra åpningen i ovnen til brennbart materi-ale. Her sitter peisinnsatsen så lavt at det må støpes et nytt gulv.

Det nye gulvet kan støpes av tørrblan-det støpe betong 0-4 mm som blandes med vann. Porsjonen er så liten at alt kan blandes i ei murerbalje med en blande-visp på boremaskinen.

Det brannsikre underlaget (stålplate, fliser eller heller) på gulvet skal gå 30 cm ut i rommet foran døråpningen på ildste-det. Dessuten bør det være minst 15 cm ut til hver side for døråpningen. Og det kravet oppfylles lett - også for å få et harmonisk utseende.

Montere peisinnsats: Vi begynner med å lage et hjelpe-verktøy 1

Vi begynner med å lage et hjelpe-verktøy - et langt bord med et 13 mm dypt hakk i den ene enden. Hakket passer til tykkelsen på flisene (her 10 mm) pluss 3 mm flislim.

Montere peisinnsats: Hullet i parkettgulvet er saget på mål 2

Hullet i parkettgulvet er saget på mål. Tørrblandet støpebetong blandes med blandevisp på boremaskinen og legges ut. Trekk bordet flere ganger bortover overflata, også på skrå slik at overflata blir så rett og jevn som mulig.

Montere peisinnsats: Når all overskytende betong er fjernet 3

Når all overskytende betong er fjernet, glattes overflata med et stålbrett. Vær omhyggelig med å glatte kantene helt rette. Da unngår du å måtte fjerne tørket betong senere når flisene skal legges.

05
Fest kappa 4 Trinn

Konveksjonskappa har fire justerings-bolter. Boltene justeres parvis (bakerste eller fremste, deretter side etter side), inntil bunnen på kappa er vannrett, og forsiden er loddrett. Først da spennes de fire skruene i justeringsboltene.

Montere peisinnsats: Før du bygger en ny mur rundt peisinnsatsen 1

Før du bygger en ny mur rundt peisinnsatsen, sjekkes det fleksible røret og koblingene. Det fleksible røret festes på stussen med ei stor slange klemme.

Montere peisinnsats: Konveksjonskappa skal nå festes til bunnramma 2

Konveksjonskappa skal nå festes til bunnramma. Bor hull til murplugger i de ildfaste steinene i underlaget. Legg merke til at vi her bare kan bore opp til de to bakerste skruene/boltene.

Montere peisinnsats: Innstill de justérbare boltene til kappa er i lodd og vater 3

Innstill de justérbare boltene til kappa er i lodd og vater. Da kan du feste konveksjonskappa med skruer gjennom de justérbare boltene.

Montere peisinnsats: Nå står konveksjonskappa solid på bunnen av den gamle peisen 4

Så langt, så godt. Nå står konveksjonskappa solid på bunnen av den gamle peisen, og det er støpt et betongdekke foran ildstedet.

06
Lag en ny vegg 8 Trinn

Peisinnsatsen vil som regel være dypere enn åpningen i den gamle peisen. Det løser vi her ved å mure opp en ny vegg av porebetong (multiplater). Veggen skal flukte med fronten av peis innsatsen, og vi velger å bygge fra gulv til tak - litt bredere enn peisinnsatsen. Men du kan også velge å få ei kaminhylle.

Arbeidet krever mye tilskjæring. Derfor er det en god idé enten å være to eller sage en del av blokkene på mål på forhånd slik at oppmuringen kan skje i en kontinuerlig arbeidsoperasjon.

Hulrommet mellom konveksjons -kappa og mursteinsveggen fylles ut med isolasjon.

Montere peisinnsats: Plassér et vater langs forsiden av konveksjonskappa 1

Plassér et vater langs forsiden av konveksjonskappa slik at du med blyant kan markere hvor den nye veggen skal plasseres på gulvet.

Montere peisinnsats: Plasseringen av veggen strekes opp på gulvet 2

Plasseringen av veggen strekes opp på gulvet. Her skal bredden på veggen være lik lengden av to multiplater, altså 120 cm fordi det er pent og enkelt å arbeide med.

Montere peisinnsats: Multiplatene limes sammen med tynnfugelim 3

Multiplatene limes sammen med tynnfugelim. Limflatene renses med en fuktig kalkkost, og limet smøres på med ei «spann-skje». Alle limflater rettes av med ei limskje med tenner slik at limflatene påføres den samme mengden med lim.

Montere peisinnsats: To plater sages til for å kunne nå over konveksjonskappa 4

To plater sages til for å kunne nå over konveksjonskappa. Mellom kappa og multiplatene skal det over alt være en cirka 5 mm bred fuge.

Montere peisinnsats: Hulrommet mellom den nye og den gamle veggen fylles 5

Hulrommet mellom den nye og den gamle veggen fylles med isolasjon underveis. Mur med en rekke blokker om gangen - alltid med skjøtene forskjøvet i forhold til hverandre. Her bruker vi Rockwool Fleximatter som er skåret til på mål.

Montere peisinnsats: Den siste rekka med blokker sages til på høyden 6

Den siste rekka med blokker sages til på høyden slik at det høyst blir 1 cm luft mot taket. Hulrommet bak den siste rekka med multiplater er på forhånd fylt med isolasjonsmateriale.

Montere peisinnsats: De to fremste justerings boltene skrus på 7

De to fremste justerings boltene skrus på. Først borer du hull til plugger i porebetongen. Skruen gjennom justeringsbolten skrus bare halvt i. Justeringsbolten skrus så gjennom kappa til den møter porebetongplata.

Montere peisinnsats: Justeringsbolten justeres 8

Justeringsbolten justeres til framsiden på konveksjonskappa er vannrett. Kontrollér med et vater. Deretter spennes skruen i bolten helt ned i bolten slik at kappa er spent på plass.

07
Granittgulv 5 Trinn

Området foran åpningen kan kles med metallplate, glassplate eller fliser.

Her valgte vi å legge store, svarte høyglans polerte granittfliser (Golden Black) i størrelse 30,5 x 30,5 cm. De er 10 mm tykke. Granitten limes med smale fuger på betonggulvet som er pus-set, og fugene fylles ut med svart fuge-masse slik at granitten framstår som ei ubrutt flate.

På denne gulvflata er det bare plass til to granittfliser i full størrelse, resten skal skjæres til på mål. Før de limes fast, er det praktisk å skjære alle flisene på mål og å gjøre en prøveopplegging for å se om de passer til hullet i gulvet.

Montere peisinnsats: Bruk en våtskjærer til å skjære til alle flisene på mål 1

Bruk en våtskjærer til å skjære til alle flisene på mål. Skjæremaskinen støyer, men arbeider raskt og støvfritt ved hjelp av vann. Alle granittflisene skjæres til på mål og legges ut på gulvet i den rekke-følgen de skal limes på betonggulvet.

Montere peisinnsats: Flislimet røres opp til en konsistens som krem 2

Flislimet røres opp til en konsistens som krem. Det legges i et 4-5 mm tykt lag og trekkes av med en 6 mm tannsparkel.

Montere peisinnsats: Flisene legges ned i limet og trykkes fast 3

Flisene legges ned i limet og trykkes fast. De 6 mm høye limrillene trykkes ned til ei jevn 3 mm limflate. Granittflisene kommer på denne måten i nivå med stuegulvet.

Montere peisinnsats: Flisgulvet fuges med svart klinker-fuge 4

Flisgulvet fuges med svart klinker-fuge. Fugemassen arbeides helt ned i fugene med en gummisparkel.

VIKTIG! Fugemassen må ikke trekkes ut over tregulvet som da kan misfarges.

Montere peisinnsats: Overflødig fugemasse fjernes med en fuktig svamp 5

Overflødig fugemasse fjernes med en fuktig svamp etter 15-20 minutter. Fugeslør fjernes med en tørr klut etter en times tid.

08
Ovnen løftes på plass 7 Trinn

Det spennende øyeblikket kommer da du tar tak i ovnen for å løfte den på plass i konveksjonskappa.

Men først skal stussen på det fleksible røret forberedes slik at rør og stuss kan trekkes på plass i hullet på peisinnsatsen.

Kantavdekningen skal også først trykkes på plass i fire klips på sidene av konveksjons kappa. Er kappa plassert korrekt i forhold til muren, vil kant-avdekningen flukte med muren hele veien rundt.

Montere peisinnsats: På stussen monteres et håndtak med skruebeslag 1

På stussen monteres et håndtak med skruebeslag. Uten dette håndtaket kan du ikke trekke stussen på plass i hullet når ovnen er på plass. Stussen skal dyttes opp før ovnen kan settes inn.

Montere peisinnsats: Hullet til røret skal fôres hele veien rundt 2

Hullet til røret skal fôres hele veien rundt med en selv klebende pakning slik at stussen senere kan sitte helt tett.

Montere peisinnsats: Den svarte kanttildekningen trykkes i de fire klipsene 3

Den svarte kanttildekningen trykkes i de fire klipsene som du først skal montere på sidene av konvek-sjons kappa. Er klipsene vanskelige å få på plass, så lirk dem på med en skrutrekker. Kanttildekningen skal trykkes helt inn.

Montere peisinnsats: Stussen på det fleksible røret skal være dyttet litt opp 4

Stussen på det fleksible røret skal være dyttet litt opp, ellers kan ikke ovnen komme helt inn i konveksjonskappa. Vær klar over at vi her har fjernet håndtaket med skruebeslag for å vise prinsippet.

Montere peisinnsats: Det er ikke mye plass mellom ovnen og konveksjonskappa 5

Det er ikke mye plass mellom ovnen og konveksjonskappa slik at det siste stykket må ovnen dyttes på plass. Først når de fire beina har gått på plass i hakkene, står ovnen som den skal.

Montere peisinnsats: Ovnen er på plass 6

Ovnen er på plass og er klar til å bli koblet til røykrøret. Trekk ned håndtaket med skruebeslag, og spenn det godt fast på kanten av utgangs hullet slik at stussen ligger helt tett mot pakningen.

Montere peisinnsats: Til sist settes de to røykvende -platene på plass i toppen av ovnen 7

Til sist settes de to røykvende -platene på plass i toppen av ovnen. Når peisinnsatsen er inspisert og godkjent av kvalifisert person, er det klart for den første opptenningen.

Materialer

 • Peisinnsats, SCAN DSA 3-5
 • Avtrekksrør til SCAN DSA 3-5
 • Skruer til montering av peis
 • Nippelmuffe til montering av peis
 • Nippelrør til montering av peis
 • Nito slangebånd, galvanisert

Dessuten:

 • Murstein til oppmuring av peisen
 • Tørrblandet sementmørtel, KC 20/80 mørtel
 • Universalbetong
 • Fliser svart granitt, Golden Black
 • Flislim
 • Koksgrå fugemørtel, Alfix Cerafill Colour
 • Multiplater (600 x 400 x 100 mm)
 • Tynnfugelim (H+H Celcon AS)
 • 100 mm Fleximatter (Rockwool)
 • Grunnrens
 • Primer
 • Gipspuss
 • Gipshjørner
 • Sandsparkel
 • Grunning
 • Vevlim
 • Glassfilt
 • Maling (Flügger Flutex 10, matt hvit)
 • 2 bord

Spesialverktøy

 • Hammer og meisel
 • Våtskjærer
 • Blandevisp til boremaskin
 • Kraftig boremaskin
 • Spann-skje (til å øse flislim med)
 • Fugeskjeer
 • Tannsparkel og gummisparkel
 • 12 mm murbor
 • Pussebrett, 221/120
 • Trekkbrett, 262/450
 • Pussebrett med skumgummi 20 mm, 125/195 mm
 • Langt vater

Tidsforbruk

Minst ei uke (inkludert flere herdetider som skal overholdes)

Pris

Ca. 20.000 kr, herav 14.000 kr for Scan 3-5 peisinnsats.

Vanskelighetsgrad

Litt over middels. Tilpassing av ovn og ovnsrør kan være litt vanskelig. Resten er forholdsvis enkelt. Noen oppgaver krever to personer.

Tegning

To forskjellige typer røykrør

Når du bestiller ovnen, skal du også kjøpe rør til å føre opp i pipa. Det fins to typer. Her bruker vi et fleksibelt rør som er lett å forme og enkelt å få på plass. Men det kan bare brukes hvis avstanden fra ovnen til pipa er maks. 1 meter. Ellers er det risiko for at trekken fra ovnen blir for liten.

Alternativet er røykrør av stål. De kan være vanskelige å få på plass, men gir bedre trekk enn fleksible rør. Ved knekk på røykrøret brukes vinkelstykker.

To forskjellige typer røykrør

Bunnen festes i to omganger

Bunnramma sentreres først i hullet. Så skal konveksjonskappa settes i lodd og vater før bunnramma festes.

Her må vi feste i to omganger. Først bores hull til plugger i de to bakerste hullene i bunnramma. De to fremste hullene kan du først bore når den nye veggen rundt peis innsatsen er laget.

Bunnen festes i to omganger

Bruk peisinnsats selv om du ikke har peis

I dette prosjektet ble peisinnsatsen brukt til å lukke en eksisterende peis. Men innsat- ser kan også brukes på andre måter - også selv om du ikke har peis. Det må bare være ei pipe som den kan kolbes til. Her viser vi et par alternative muligheter.

Høyt plassert varmekilde
Du kan bygge innsatsen inn i en eksisterende vegg. Plasserer du den høyt oppe blir det annerledes med plate på gulvet. Innehent råd hos feiervesenet i din kommune om utførelsen på dette punkt. Tenk brannsikkerhet!
I de fleste tilfellene vil den oppmurte kassa til peis innsatsen stikke ut enten foran, bak eller på begge sider av veggen fordi innsatsen er dypere enn en dobbeltmur. Ved oppmuring brukes armert porebetong eller ståltegl under innsatsen. Skal peisinnsatsen mures direkte inntil ei eksisterende pipe, krever det ei ekstra tykk stålkappe som konveksjonskappe og peisinnsatsen settes inn i.

Bruk peisinnsats selv om du ikke har peis

«Bakerovn»

Innsatsen kan brukes til et ildsted som er laget som en gammeldags bakerovn med mye mur-stein som holder lenge på varmen. Til dette alternativet velger du en innsats UTEN konvek-sjonskappe, slik at innsatsen virker som en stråle-ovn som avgir mye varme til mursteinene.

Konstruksjonen krever at du bygger ventila-sjonskanaler i topp og bunn, og at du overhold-er en rekke avstandskrav til brennbart materiale.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Vedovn